Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5798508
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5693078
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443994
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192259
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140495
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2691010
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626857
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492415