Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5823224
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5810249
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3460615
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3199898
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143243
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2700864
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2629105
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2520939