Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5765877
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5294466
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3373522
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3175774
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3135958
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677531
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621937
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2433633